Documentació

Teoria incendis forestals

Escala de Beaufort

Medis aeris

Reglament voluntaris

Subvencions

DOGC 5067 de 11.02.08 

ORDRE MAH/38/2008, de 22 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la reparació i el manteniment dels punts d’aigua de la xarxa bàsica de prevenció i extinció d’incendis forestals.

DOGC 5067 de 11.02.08

ORDRE MAH/37/2008, d’1 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) i les seves federacions.

IMPRES SOL.LICITUD

Ajuts per a la reparació i el manteniment de punts d’aigua de la xarxa bàsica de prevenció i extinció d’incendis forestals.

http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/ajuts/natura/prevencio_incendis/punts_aigua_xarxa_incendis.jsp?ComponentID=146616&SourcePageID=3077#1

Ajuts_reparacio_i_manteniment_punts_d_aigua.pdf

Carnet Verd

El carnet identifica al titular del mateix com a membre de l’ADF
Qui té accés al carnet verd?
Els socis i voluntaris de l’ADF que tinguin de 18 anys fins a 70 anys
Documentació necessària
Imprès model A degudament omplert 
Fotocòpia del DNI
2 fotografies tipus DNI 
La documentació necessària per renovar el carnet verd és la següent:
Carnet verd caducat
Tant els oficis de sol·licitud de carnets verds com els de renovació dels mateixos. Estaran signats pel president de l’ADF, o en el seu defecte portaran el seu vist-i-plau.
La vigència del carnet verd és de 5 anys.

Carnet Grog

El carnet groc, que identifica al titular del mateix com a personal del grup d’intervenció de l’ADF segons el que disposa el Pla INFOCAT, serà necessari per actuar al front de foc i per identificar-se en els controls que puguin dur-se a terme.
Qui té accés al carnet groc?
Només el personal de 18 anys fins als 70 anys El President de l’ADF haurà d’omplir el certificat i l’imprès model B, amb les dades de les persones que consideri idònies per actuar en el grup d’intervenció.
Documentació necessària
Certificat signat pel president de l’ADF.
Imprès model B degudament omplert.
Fotocòpia del DNI
2 fotografies tipus DNI
Certificat mèdic on hi el metge certifiqui el següent:
“… no te cap limitació ni impediment per actuar en un foc forestal.”
RENOVACIÓ DEL CARNET GROC
La documentació necessària per renovar el carnet groc és la següent:
Carnet groc caducat
2 fotografies tipus DNI
Certificat mèdic on hi el metge certifiqui el següent: “… no te cap limitació ni impediment per actuar en un foc forestal.”
Tant els oficis de sol·licitud de carnets groc com els de renovació dels mateixos, estaran signats pel president de l’ADF, o en el seu defecte portaran el seu vist-i-plau.
La taula de vigència del carnet groc és la següent: