Del 15 de març al 15 d’octubre no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització

Del 15 de març al 15 d’octubre no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització

15/03/2011 – 15/10/2011 

A partir d’aquest dimarts, dia 15 de març, i fins al 15 d’octubre, no es pot encendre cap foc en terreny forestal. Aquesta prohibició recollida en el Decret 64/1995 té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.


Especialment, no es poden cremar restes de poda, d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzinbarbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa del inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.


L’obtenció de permisos

Des de l’any passat està en funcionament un nou procediment per a la gestió d’autoritzacions d’activitats amb risc d’incendi forestal. Aquest procediment va acompanyat d’un programa informàtic que facilita la gestió ordenada de les autoritzacions i permet enviar a la persona que fa les cremes consells preventius i informació sobre el risc d’incendi i possibles anul·lacions de les autoritzacions. L’any passat es van concedir 5596 autoritzacions per fer foc entre el període del 15 de març al 15 d’octubre i se’n van denegar 601 per no complir els requisits.

Informació a través del mòbil

Quan les circumstàncies meteorològiques siguin de risc alt, molt alt o extrem, el Departament pot establir mesures extraordinàries i prohibir encendre qualsevol tipus de foc, inclosa la utilització de fogons de gas, fer barbacoes de qualsevol mena o fumar en terrenys forestals. En aquesta situació, tots els permisos que s’han donat per fer foc queden sense efecte.


En els casos en què es prohibeixi fer fogueres, el cos d’Agents Rurals n’informarà, via SMS, totes les persones que tinguin permís per fer foc. Aquest sistema, que va entrar en funcionament l’any passat i va resultar ser molt operatiu, permet que en cas de risc d’incendi milers de persones que tenen permís per fer cremes agrícoles o de pastures s’assabentin molt ràpidament de la prohibició.

Font: www.naciodigital.cat